Atestacinė komisija

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija yra nuolat veikianti institucija, vykdanti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestaciją. 

Atestacijos komisijos funkcijos:

 • teikia informaciją mokytojams apie atestacijos tvarką, mokytojų atestacijos programą, komisijos posėdžių datas bei atestacijos komisijos nutarimus;
 • kasmet rengia ir suderinusi su institucijos vadovu, gimnazijos taryba, mokytojų taryba teikia  Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, ir sporto skyriaus vedėjui tvirtinti trejų metų mokytojų atestacijos programą. Joje atestacijos laikotarpį nurodo pusmečiais;
 • tvirtina atestacijos komisijos posėdžių grafiką metams.
 • svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo mokytojams ir gali priimti sprendimus: suteikti mokytojui pretenduojamą kvalifikacinę kategoriją; suteikti mokytojui žemesnę nei pretenduojama kvalifikacinė kategorija; nesuteikti mokytojui kvalifikacinės kategorijos; siūlyti mokytojui atestuotis aukštesnei kvalifikacine kategorijai; svarsto klausimus dėl mokytojo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei; gali atidėti (pratęsti) atestacijos (pagal mokytojų atestacinę programą) ar mokytojo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai nustatymo terminą, gavusi motyvuotą mokytojo prašymą (dėl ligos, stažuotės ar kitų objektyvių priežasčių). Mokytojo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai nustatymą komisija gali atidėti ne ilgiau kaip vieneriems metams; svarsto prašymus dėl praktinės veiklos vertinimo peržiūrėjimo (pagal Nuostatų 77 punktą).
 • vykdo kitas atestacijos komisijos darbo reglamente numatytas funkcijas.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 10.45 – 11.30
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Gera mokykla