Mokytojų taryba

Mokytojų taryba — nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro direktorius, direktoriaus ptivaduotojai ugdymui, visi gimnazijoje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Mokytojų tarybai vadovauja gimnazijos direktorius, jei jo nėra- gimnnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

Mokytojų tarybos dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka tvarko mokytojų tarybos sekretorius, išrenkamas atviru balsavimu balsų dauguma pirmojo posėdžio metu.

Mokytojų tarybos posėdžius šaukia gimnazijos direktorius ne rečiau kaip 4 kartus per mokslo metus, būtinai prasidedant ir baigiantis mokslo metams. Prireikus gali būti šaukiamas ir neeilinis mokytojų tarybos posėdis. Neeilinio posėdžio sušaukimo teisę turi direktorius arba ne mažiau kaip 1/3 mokytojų tarybos narių.

Į mokytoją tarybos posėdžius gali būti kviečiami ir kitų gimnazijos savivaldos institucijų atstovai, kiti asmenys. Jie turi patariamojo balso teisę.

Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.

Mokytojų taryba inicijuoja gimnazijos ugdymo organizavimo kaitos procesus, formuoja ir koreguoja veiklos tikslus ir uždavinius, analizuoja ugdymo(si) proceso sėkmingumą, aptaria mokinių lankomumą ir nelankymo priežastis, pedagoginės veiklos tobulinimo klausimus, neformaliojo vaikų švietimo organizavimą ir teikia siūlymus jo tobulinimui, analizuoja ir vertina ugdomosios veiklos rezultatus, skatina inovacijų paiešką ir gerosios patirties sklaidą, renka atstovus į gimnazijos tarybą, svarsto ir priima nutarimus gimnazijos direktoriaus ar atskirų tarybos nario teikiamais klausimais.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Gera mokykla