Korupcijos prevencijos ir kontrolės gimnazijoje darbo grupė

Korupcijos prevencijos ir kontrolės gimnazijoje darbo grupės sudėtis

Eil.Nr. Vardas Pavardė Pareigos  gimnazijoje Pareigos grupėje
1. Audra Samienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Grupės vadovė
2. Jolanta Jonaitienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Narė
3. Karolis Masaitis Inžinierius-kompiuterininkas Narys
4. Vytautas Vaitkus Direktoriaus pavaduotojas ugdymo reikalams Narys
5. Lina Pocienė Bibliotekininkė Narė

KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos korupcijos prevencijos tvarkos aprašas reglamentuoja korupcijos prevencijos priemones, korupcijos prevencijos proceso organizavimą, korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo planą.
2. Apraše vartojamos sąvokos:
Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.
3. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, neteisingų duomenų apie pajamas ar turtą pateikimas ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.
II. KORUPCIJOS PREVENCIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
4. Pagrindiniai korupcijos prevencijos uždaviniai yra šie:
    4.1. atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti;
    4.2. užtikrinti realų ir veiksmingą korupcijos prevencijos teisinį reguliavimą;
    4.3. teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo priežiūrą.
III. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS
5. Gimnazijos korupcijos prevencijos priemonės yra šios:
    5.1. veiklos sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymas, analizė ir vertinimas;
    5.2. korupcijos prevencijos įgyvendinimo priemonių plano sudarymas, vykdymo koordinavimas;
    5.3. švietimas, visuomenės informavimas.
IV. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROCESO ORGANIZAVIMAS
6. Asmenys, įgalioti vykdyti korupcijos prevenciją koordinuoja korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą.
V. VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE YRA DIDELĖ
KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, ANALIZĖ IR VERTINIMAS
7. Siekiant užtikrinti efektyvią korupcijos prevenciją, gimnazijoje atliekama veiklos sričių, analizė ir vertinimas:
    7.1. viešųjų pirkimų organizavimas;
    7.2. efektyvus biudžeto naudojimas;
    7.3. vidaus veiklos kokybės įsivertinimas;
    7.4. nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų organizavimas.
8. Veiklos analizę ir vertinimą gimnazijoje vykdo asmenys, įgalioti vykdyti korupcijos prevenciją .
VI. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS, JOS ĮGYVENDINIMO
PRIEMONIŲ PLANO SUDARYMAS, VYKDYMO KOORDINAVIMAS IR KONTROLĖ
9. Korupcijos prevencijos priemonių planas derinamas su darbo taryba, gimnazijos taryba, jai pritarus, tvirtina mokyklos direktorius. 
10. Korupcijos prevencijos priemonių planas skelbiamas mokyklos internetinėje svetainėje.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11. Šio aprašo nuostatas įgyvendina mokyklos darbuotojai.
12. Šio aprašo nuostatų įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja mokyklos direktorius.

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Gera mokykla