Išorinis vertinimas

2019 m. lapkričio 11-13 dienomis  Nacionalinės švietimo agentūros sudaryta vertintojų grupė atliko gimnazijos veiklos kokybės išorinį vertinimą. Vertinimo ataskaitoje įvardinti stiprieji gimnazijos veiklos aspektai:
- Kryptingai siekiama gerinti mokinių mokymosi pasiekimus. 
- Gimnazijos veikla tinkamai orientuota į asmenybės ugdymą. 
- Lanksčiai ir kūrybingai naudojami materialiniai ištekliai.
Tolubintini veiklos aspektai:
- Gabiųjų mokinių ugdymas.
- Vertinimas ir įsivertinimas pamokoje.

Atnaujinta: 2020-02-04